• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - luktan1479

#1
  ทัวร์คามิโคจิ2567 จัดทัวร์ดูงานต่างแดน รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์คามิโคจิ2567 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์คามิโคจิ2567 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#2
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
แบบมืออาชีพ
 หลักการและเหตุผลจากอดีตปัจจุบัน กระแสคลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงนี้ และอนาคตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล  สิ่งรอบตัว  สภาพแวดล้อมได้แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ความรู้ในอดีตอาจหมดอายุ หรือไม่สามารถนำมาใช้ในยุดปัจจุบันได้  ดังนั้นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ การบริหารงานและการพัฒนาระบบงานธุรการที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริการภายในและ การจัดเก็บ บริหารเอกสารขององค์กร ในยุคดิจิทัลที่ต้องพัฒนาการจัดเก็บเอกสารแบบแฟ้มสู่การจัดเก็ดแบบดิจิทัลหรือ E-Documentบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง  เพราะต้องคอยสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร   ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่  ขอบเขต ความรับผิดชอบของงานธุรการในยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ  เทคนิคการทำงานในเชิงรุก  การสื่อสาร การเป็นหน่วยสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ  เพื่อความสำเร็จในงานและองค์กรวัตถุประสงค์1. เพื่อทราบถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุค 4.0 แบบมืออาชีพ2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสารในยุคดิจิทัล งานบริการในหน่วยงานต่าง ๆ  งานสำนักงาน  งานในหน้าที่ของส่วนงานธุรการอย่างมืออาชีพหัวข้ออบรม1. เรียนรู้ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานหลักขององค์กรในยุคใหม่แบบมืออาชีพ2. เรียนรู้แนวทาง เทคนิคการกำหนดขอบเขตสายงานธุรการในการบริหารงานธุรการ3. เรียนรู้คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการในยุค New Normal4. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเชิงรุก และหลักการในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ5. เรียนรู้เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพสู่ยุคดิจิทัล6. เรียนรู้การจัดทำดัชนีและการจัดหมวดหมู่เอกสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ7. เรียนรู้การพัฒนาระบบงาน  งานจัดสำนักงาน  การจัดระเบียบงาน การวางแผนงาน8. เรียนรู้ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน  การใช้คำพูด  การสนทนาทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม9. เรียนรู้ลักษณะของกระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานธุรการ10. สรุปการเรียนรู้  ถาม-ตอบกลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ หรือส่วนสำนักงาน หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดวิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18   ปี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#3
  ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว จัดทัวร์ศึกษางานต่างถิ่น รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#4
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน จัดทัวร์ดูงานต่างถิ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน โดยคณะทำงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#5
  ทัวร์คามิโคจิ2568 จัดทัวร์ศึกษางานต่างชาติ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์คามิโคจิ2568 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์คามิโคจิ2568 โดยคณะทำงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#6
  ทัวร์ไหหลำ จัดทัวร์ศึกษางานต่างชาติ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ไหหลำ รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ไหหลำ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#7
รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำงานวิจัยทุกประเภท รับทำตำราและหนังสือ รับทำเอกสารประกอบการสอน รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  รับทำผลงานเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษรับทำผลงานชำนาญการชำนาญการพิเศษ รับเขียนบทความทุกประเภท รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ รับทำตำราและหนังสือ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจนตามหลักการหรือข้อกฎหมาย ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ค่าบริการเริ่มต้น ห้าพันบาท ถึง สามหมื่นบาท เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420 ID: bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/ https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/home https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch22 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch23 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch24 
#8
บรรลุนิพพาน บรรลุธรรม ดวงตาเห็นธรรม ประจักษ์แจ้งพระนิพพาน มรรคผลนิพพานมีจริงอนุปุพพิกถา ๕ และ อริยสัจ ๔ การศึกษาตามลำดับลุ่มลึกลงสู่การพ้นทุกข์๖ ขั้นตอนสู่การบรรลุนิพพาน-guidelineนิพพานธาตุโพชฌงค์อายตนะขันธ์โพธิปักขิยธรรมสังโยชน์ไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์อริยสัจ ๔กรรมวัฏฏะ
วิวัฏฏะมหาสุญญตาสูตร อนัตตลักขณสูตรธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทําไมเราต้องมีศาสนาคิดดี พูดดี ทำดี เป็นไฉนจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จงทำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูปความทุกข์ ความดับทุกข์พุทโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานวิมุตติจิต จิตตื่นรู้ พ้นจากอวิชชาสมมุติทั้งปวง
#9

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
         ในสมัยก่อนเมื่อมนุษย์ยังไม่ทราบ การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ การที่มองวันที่เป็นนั้นมาจากรู้จักการดูดวงดาวเพื่อมองวันเดือนปี
ให้ง่ายมากขึ้น และเริ่มมีการสร้างเครื่องจับเวลา สร้างการจดบันทึกหรือออกแบบการดูดาวต่างๆเพื่อกระทำการแบ่งฤดู
แบ่งวันเดือนปีต่างๆการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ ทำให้สามารถระบุออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างเห็นได้ชัด ดำเนินชีวิตประจำวันได้
ง่ายมากขึ้น ช่วยทำให้มีการจดจำเรื่องราวและก็ใช้สำหรับการเตือนความจำต่างๆเจริญอีกด้วย
พวกเราก็เลยพินิจได้ว่าสำหรับการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะหรือรูปแบบของปฏิทินห้อยไทย ชอบมีการบอกควบคุมถึงข้างขึ้น
ข้างแรมเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดูพระจันทร์ที่เราต้องใช้การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ได้บอกแค่การรับทราบวันเดือนปีได้เท่านั้น
แม้กระนั้นการเขียนจำวันตลอดปีก็ไม่ใช่ง่าย การออกแบบฟอร์มปฏิทินจัดโต๊ะแล้วก็นับวันให้ตรงกันทั่วโลก จึงเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ร่วม
กัน อย่างไรก็ดีรูปแบบของการนับวันที่ด้วยกันอย่างเป็นสากลสามารถช่วยเหลือกันกำหนดเพื่อทำนัดหรือทำการ
บอกวันขณะที่สำคัญได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น การกำหนดปฏิทินอย่างเป็นสากลก็เลยมีความเกี่ยวพันต่อยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
การพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ก่อนที่จะเป็นการพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ การกำเนิดปฏิทินครั้งแรกของโลกมาจากชาวบาบิโลเนียน ซึ่งมีการย้อนกลับมา
กลับไปในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมาจากภาษาโรมันของชาวกรีกอดีตกาล ในสมัยของชาวภาษากรีกโบราณนั้นยังไม่
มีการใช้การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะ แม้กระนั้นคนสมัยก่อนมีการทำปฏิทินบอกวันเวลาขึ้นมา เมื่อครบกำหนดเวลาจะมีบุคคลที่กระทำการร้องบอกวัน
เวลาขึ้น การบอกเวลาในอดีตมีความหมายมากเพื่อเป็นการบอกการขึ้นวันเดือนใหม่เพื่อให้ทราบถึงลูกหนี้ที่ยังมีการ
ติดหนี้ของเจ้าหนี้อยู่ ภาษาอังกฤษคือ "I Cry" ภาษาไทยแปลว่า "การตะโกนบอก" ภาษาโรมันของชาวกรีกโบราณกาล
เรียกว่า Kalend ภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า Calendar ในภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะมีประวัติความเก่าแก่สืบย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของปฏิทินโลก ระยะเวลาของ
การพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะนั้นยาวนานมีความเก่าแก่มานานมากกว่าพันปี โดยระบบการนับวันที่ตามชาวบาบิโลเนียนที่มีการ
ระบุวันเดือนปีขึ้นมาสังเกตจากระยะต่างๆของดวงจันทร์เกี่ยวกับการสังเกตข้างขึ้นข้างแรม ปัจจุบันนี้เราสามารถ
ตีความนั้นได้ว่าเป็นลักษณะของชนิดปฏิทินจันทรคติ โดยเมื่อครบการกำหนดข้างขึ้นข้าแรมครบ 12 รอบจะเป็น
การครบฤดูกาลให้เวียนกลับมา
ปฏิทินของประเทศไทยได้ถูกเผยแพร่ขึ้นหนแรก 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2385 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยเหตุนั้น ทุกวี่ทุกวันที่ 14
มกราคมทุกปี มีการกำหนดให้เป็นวันที่มีความจำเป็นเพราะว่าใช้ปฏิทินตีพิมพ์ขึ้นมาครั้งแรก เมืองไทยในสมัยสมัยก่อนมี
การใช้ปฏิทินจันทรคติตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีการนับเป็นปีตามมหาศักราชรวมทั้งจุลศักราช ถัดมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อจากแบบอย่างปฏิทินเดิมให้แปลงเป็นปฏิทินสุริยคติ มีต้นแบบ
การใช้มีความนำสมัยลักษณะสากลตามปฏิทินเกรกอเรียน สุดท้ายจึงมีการจัดทำการพิมพ์ปฏิทินจัดโต๊ะขึ้นเพื่อใช้งานนั้นเอง
Tags : พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ สวย
#10
การศึกษา / Flow Chart
July 12, 2024, 05:00:51 AM
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18   ปี  หลักการและเหตุผล            กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดของงาน แต่ละส่วนงานเข้าใจขอบเขตของเนื้องาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ            หลักสูตรนี้ออกแบบในการเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงในงานของส่วนงานตนเอง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และนำสู่มาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ได้อย่างแท้จริงวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการประยุกต์ใช้เอกสาร และการควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 90014. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารในการเชื่อมโยงงานร่วมกันไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพหัวข้อการอบรมModule 1 : หลักการและเหตุผลในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
 • เหตุผล และความสำคัญเอกสารต่าง ๆ และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
 • ความหมาย โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • หลักในการเขียนผังงาน (Flow Chart) การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน work Flow diagram
 • โครงสร้าง การทำรูปเล่ม รูปแบบในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • ร่วมกำหนดโครงสร้างรหัสเอกสารในองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการดูแล ควบคุมในมาตรฐานเดียวกันตามระบบคุณภาพ
 • Work shop
Module 2 : วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ดี
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและการใช้งาน
 • ฝึกการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
Module 3 : วิธีการเขียนคำบรรยายการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ความหมายของวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • การเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ดี
 • โครงสร้างรูปแบบในการทำรูปเล่มวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ฝึกการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแต่ละส่วนงาน
 • เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงเอกสาร และทำอย่างไร
 • เทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดการวางแผนงาน และการดำเนินงาน (Implement) การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร
 • วิธีการควบคุมเอกสาร (Document Control) ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเอกสารในองค์กรตามระบบคุณภาพ
 • สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ
หมายเหตุ เน้นการฝึกปฏิบัติในการเขียนในแต่ละหน่วยงาน ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Tags : ISO 9001 : 2015
#11
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม พวกเรามีอาหารและอาหารว่างตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#12
  ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด จัดทัวร์ศึกษางานต่างแดน รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#13
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง เรามีของกินรวมทั้งอาหารหวานตลอดการเดินทาง แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#14
การทดสอบความแน่นของดินในสนาม (Field Density Test) เป็นขั้นตอนสำคัญในการก่อสร้างเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของดินและความมั่นคงของโครงสร้าง ดินที่มีความหนาแน่นเหมาะสมจะช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคงและปลอดภัย การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามที่ลงมือจริงที่หน้างานมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและมีความแม่นยำสูงคือ Field Density Test (Sand Cone Method) บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการและประโยชน์ของการทดสอบความหนาแน่นของดินด้วยวิธี Field Density Test (วิธีแทนที่ด้วยทราย)

🦖🎯✅ความสำคัญของการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)📢🌏⚡

การทดสอบความหนาแน่นของดินที่ลงมือจริงที่ไซต์งานเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการประเมินคุณภาพของดินที่ถูกถมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง การทดสอบนี้ช่วยให้วิศวกรทราบถึงสภาพของดินที่ใช้ในการก่อสร้างและสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ดินที่มีความหนาแน่นต่ำอาจทำให้โครงสร้างเกิดการทรุดตัวหรือเสียหายได้ ดังนั้นการทดสอบความหนาแน่นของดินจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
Quoteบริการ เจาะสํารวจดิน | บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท ซอยล์ เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจาะสํารวจดิน บริการ รับเจาะดิน วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมปฐพีของดิน  Seismic Test เสาเข็ม

👉 Tel: 064 702 4996
👉 Line ID: @exesoil
👉 Facebook: https://www.facebook.com/exesoiltest/

👉📢🌏วิธีการทดสอบความแน่นของดินในสนามด้วย Field Density Test (วิธีแทนที่ด้วยทราย)👉📢🌏

Sand Cone Method เป็นวิธีการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามที่ทดสอบจริงที่ไซต์งานที่ได้รับความนิยมและยอมรับในวงการก่อสร้าง วิธีการนี้มีความแม่นยำและสามารถดำเนินการได้ง่าย ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้:

📌1. การเตรียมอุปกรณ์🥇
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบด้วยวิธี Field Density Test (วิธีกรวยทราย) ประกอบด้วยกรวยทราย (Sand Cone), ขวดทราย (Sand Bottle), แผ่นโลหะ (Base Plate), และเครื่องชั่ง (Scale) ทรายที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็นทรายที่มีขนาดเม็ดที่สม่ำเสมอและมีความแห้ง

✅2. การเจาะหลุมทดสอบความหนาแน่นของดิน✨
เริ่มต้นด้วยการเจาะหลุมที่หน้างานเพื่อทำการทดสอบ ขนาดและความลึกของหลุมต้องเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างดิน การเจาะหลุมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการพังทลายของขอบหลุม

🎯3. การวางแผ่นโลหะและกรวยทราย📢
วางแผ่นโลหะบนพื้นดินที่เจาะหลุม จากนั้นนำกรวยทรายที่เต็มไปด้วยทรายและขวดทรายมาวางบนแผ่นโลหะ ทรายจะถูกปล่อยลงไปในหลุมและเติมเต็มพื้นที่ของหลุม

🥇4. การชั่งน้ำหนักทรายที่เหลือ🎯
หลังจากที่ทรายเติมเต็มหลุมแล้ว นำขวดทรายและกรวยทรายออกมาแล้วทำการชั่งน้ำหนักทรายที่เหลืออยู่ น้ำหนักทรายที่ใช้เติมหลุมจะเท่ากับน้ำหนักทรายทั้งหมดลบด้วยน้ำหนักทรายที่เหลือ

✅5. การคำนวณผลทดสอบความแน่นของดิน🌏
นำข้อมูลน้ำหนักทรายที่ใช้เติมหลุมมาคำนวณผลทดสอบความแน่นของดินในสนาม โดยใช้สูตรคำนวณที่กำหนด ผลทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามที่ได้จากการทดสอบนี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับความหนาแน่นมาตรฐานที่กำหนดไว้

✨🥇🛒ประโยชน์ของการทดสอบความแน่นของดินด้วย Field Density Test (Sand Cone Method)📌🦖🎯

การทดสอบความแน่นของดินในสนามด้วยวิธี Field Density Test (วิธีกรวยทราย) มีประโยชน์มากมาย ได้แก่:

⚡1. การประเมินคุณภาพของดินถม🦖
วิธีการนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินคุณภาพของดินที่ถูกถมได้อย่างแม่นยำ ดินที่มีความหนาแน่นเหมาะสมจะช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคงและปลอดภัย

📢2. การวางแผนการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ🎯
ข้อมูลผลทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามที่ได้จากการทดสอบช่วยให้วิศวกรสามารถวางแผนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test) ช่วยให้สามารถตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการก่อสร้างและวัสดุที่เหมาะสม

📌3. การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง📌
การทดสอบความหนาแน่นของดินที่หน้างานช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างได้อย่างใกล้ชิด การตรวจสอบและทดสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาภายหลัง

🥇4. การป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้าง✅
ดินที่มีความหนาแน่นเหมาะสมจะช่วยป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้าง การทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test)ช่วยให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

👉📢🌏ขั้นตอนการทดสอบความหนาแน่นของดินที่ทดสอบจริงที่ไซต์งาน✅👉📢

การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)ที่ทดสอบจริงที่หน้างานมีขั้นตอนสำคัญดังนี้:

⚡1. การตรวจสอบสภาพพื้นที่🥇
ก่อนทำการทดสอบต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยให้การทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น

🦖2. การกำหนดตำแหน่งการทดสอบ📢
กำหนดตำแหน่งที่จะทำการทดสอบให้เหมาะสม การเลือกตำแหน่งการทดสอบที่ดีช่วยให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและเป็นประโยชน์

🥇3. การเจาะหลุมและการวางแผ่นโลหะ🌏
เจาะหลุมที่ตำแหน่งที่กำหนดและวางแผ่นโลหะบนพื้นดิน การเจาะหลุมต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหลุมทดสอบ

📌4. การปล่อยทรายลงหลุม⚡
ปล่อยทรายจากกรวยทรายลงไปในหลุมจนเต็ม การปล่อยทรายต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกหรือพังทลายของดิน

🛒5. การชั่งน้ำหนักทรายที่เหลือและคำนวณผลทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม🌏
หลังจากปล่อยทรายจนเต็มหลุม นำกรวยทรายและขวดทรายออกมาชั่งน้ำหนักทรายที่เหลือ และทำการคำนวณผลทดสอบความหนาแน่นของดินตามสูตรที่กำหนด

📌🦖🎯การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการทดสอบความหนาแน่นของดิน⚡✨🥇

ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความหนาแน่นของดินด้วยวิธี Sand Cone Method มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น:

✅1. การวางแผนและออกแบบฐานราก🥇
ข้อมูลผลทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test)ช่วยให้วิศวกรสามารถวางแผนและออกแบบฐานรากได้อย่างถูกต้องและมั่นคง การทราบข้อมูลผลทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาฐานรากในอนาคต

✅2. การประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน⚡
การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามช่วยให้สามารถประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของดินได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม

✨3. การควบคุมคุณภาพงานถมดิน🦖
การทดสอบความหนาแน่นของดินที่ทดสอบจริงที่ไซต์งานช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพงานถมดินได้อย่างใกล้ชิด การตรวจสอบและทดสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

🦖4. การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้าง⚡
ข้อมูลผลทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test)ช่วยให้สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดินช่วยให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

✅👉📢สรุปเกี่ยวกับการทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test)👉📢🌏

การทดสอบความหนาแน่นของดิน (Field Density Test)ที่ลงมือจริงที่ไซต์งานด้วยวิธี Sand Cone Method เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการก่อสร้าง การทดสอบนี้ช่วยให้วิศวกรสามารถประเมินคุณภาพของดินที่ใช้ในการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำ และวางแผนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดินที่มีความหนาแน่นเหมาะสมจะช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคงและปลอดภัย การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)จึงเป็นขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้ามในการก่อสร้าง
Tags : Soil Test ราคา
#15
เครื่องผสมครีมโลชั่นเครื่องกวนสบู่เครื่องกวนผสมสีเครื่องกวนปั่นสีเครื่องกวนแชมพูเครื่องกวนเคมีชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลงใบพัดผสมใบพัดกวนถังสแตนเลสถังผสมผงสีถังผสมผงถังลูกเต๋าชุดผสมสารเคมีชุดปั่นกวนผสมอาหารชุดปั่นกวนผสมห้องแลปชุดปั่นกวนผสมโลชั่นชุดปั่นกวนผสมลูกเต๋าชุดปั่นกวนผสมยาง ยางพาราชุดปั่นกวนผสมผงเคมีชุดปั่นกวนผสมปุ๋ยชุดปั่นกวนผสมน้ำหอม ถังผสม ถังสแตนเลสใบพัดสแตนเลส สแตนโฮโม สแตนโฮโมจีไนเซอร์ชุดผสมแบบสแตน stand motor mixerชุดสแตน Stand Motor Mixerถังต้ม ถังสแตนเลส ผนัง 3 ชั้น ระบบฮีตเตอร์ ผลิต ติดตั้งเครื่องปั่นกวนผสมอาหาร ซอส มายองเนสเครื่องปั่นกวนผสมน้ำปลาเครื่องกวนผสมบริษัทผลิตเครื่องผสมหม้อต้มแรงดันอุตสาหกรรม
#16
�อีกหนึ่งคู่รักที่ �Livali Wedding รับจัดงานแต่งงาน จัดออกมาด้วยความอบอุ่นและประทับใจอย่างที่สุดสำหรับคู่รักคู่นี้ คุณแพรและคุณแน๊ต ขอบคุณทุกความรักที่ทำให้เราได้รู้จักกัน ขอบคุณทุกโอกาสที่คู่บ่าวสาวมอบให้เรา ขอบคุณทุกคำชื่นชมและความชื่นใจของคุณพ่อคุณแม่ ที่สุดแสนประทับใจในผลงานของเรา เราจะตอบแทนทุกความไว้วางใจ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและประทับใจ ��Livali Wedding รับจัดงานแต่งงานฤกษ์ดีปีนี้ให้ ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ดูแลงานแต่งงานของคุณ เพราะเรา จะทำให้วันที่สำคัญที่สุด เป็นมากกว่า " งานแต่งงาน "สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFACEBOOK https://www.facebook.com/livaliwedding/LINE.�รับจัดงานแต่งงาน ออแกไนซ์งานแต่งงาน ให้เช่าพานขันหมาก Livali WeddingIG : livaliweddingWEBSITE. http://www.livaliwedding.com/Mobile 0888744499,0979565144ลีวาลีย์ เวดดิ้ง �รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งครบวงจร ออแกไนซ์งานแต่งงาน ดูแลพิธีการ โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก ด้วยหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน�ออแกไนซ์งานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์LIVALI WEDDING �รับจัดงานแต่งงาน บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง#พิธีกรงานแต่งงาน #พิธีกรงานแต่งงานเช้า #พิธีกรงานอีเว้นท์ #พิธีกร #ให้เช่าพานขันหมาก #รับจัดพานขันหมาก #รับจัดพานขันหมากเอก #รับจัดพานขันหมาก #นายพิธีงานแต่งงาน #นายพิธี #พิธีกร #รับจัดงานแต่งงาน #รับจัดงานแต่งงานเช้า #รับจัดงานแต่งพิธีเช้า #ออแกไนซ์งานแต่ง #พิธีกรงานแต่ง #พิธีกรงานแต่งงาน #รับจัดงานแต่งงานครบวงจร #รับจัดงานแต่งงายที่บ้าน #รับจัดงานอีเว้นท์ #รับจัดงานทำบุญ #รับจัดงานเปิดตัว #รับถ่ายพรีเวดดิ้ง #รับถ่ายพรีเซ็นเทชั่น #พรีเวดดิ้ง #พรีเซ็นเทชั่นงานแต่งงาน #พรีเซ็นเทชั่นคู่บ่าวสาว #Presentationwedding #Presentationถ้าคุณกำลังต้องการมองหาคนดูแล �รับจัดงานแต่งงาน พื่อให้คุณสามารถมีความสุข มีความอบอุ่น มีความทรงจำที่ดีภายในการจัดงานแต่งงาน โดยไม่ต้องวิตกกังวลในงานที่จะออกมาไม่ตรงตามที่ตั้งใจเอาไว้ หรือการลำดับพิธีที่ผิดพลาด คุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้ออแกไนซ์ ดูแลการจัดงานแต่งงาน ที่มีความรู้และความสามารถ �รับจัดงานแต่งงาน ดูแลทั้งในเรื่องของงานตกแต่งและการลำดับพิธีอันนี้สำคัญมากที่สุด งานของคุณจึงจะออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ �ออแกไนซ์งานแต่งงาน LIVALI WEDDING ( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) �รับจัดงานแต่งงาน ออแกนไนช์� รับจัดงานแต่งงาน อันดับ 1 ในใจคู่บ่าวสาว ด้วย package การจัดการที่ครอบคลุมงบประมาณของทุกคู่บ่าวสาวที่เลือกได้ตามความต้องการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFACEBOOK https://www.facebook.com/livaliwedding/LINE. �รับจัดงานแต่งงานออแกไนซ์งานแต่งงานให้เช่าพานขันหมาก Livali WeddingIG : livaliweddingWEBSITE. http://www.livaliwedding.com/Mobile 0888744499,0979565144ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งครบวงจร ออแกไนซ์งานแต่งงาน ดูแลพิธีการ โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก ด้วยหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน มืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์LIVALI WEDDING รับจัดงานแต่งงาน บริการถ่ายพรีเวดดิ้ง#17
ออแกนไนช์ รับจัดงานแต่งงาน อันดับ 9 ของประเทศ จาการจัดอันดับประจำปี 2019 โดยดิ๊พ บอยสเก๊าท์ LIVALI WEDDING ( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) รับจัดงานแต่งงาน ทั้งงานมงคลสมรสในช่วงเช้า และงานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็น LIVALI WEDDING ให้บริการครอบคลุมทุกเรื่องสำหรับงานแต่งงาน ตั้งแต่เริ่มต้น โปรเจค ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน พรีเวดดิ้ง พรีเซ็นเทชั่น ชุดคู่บ่าวสาว พานขันหมากเอก โท ตกแต่งสถานที่ พิธีกร รันคิว เครื่องเสียง อาหาร ของชำร่วย และทุกอย่างที่จะเนรมิตรให้งานแต่งงานของคุณออกมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่างที่คุณต้องการ ลีวาลีย์  เวดดิ้ง   รับจัดงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานครบวงจร ออ แก ไนซ์ งานแต่ง ดูแลพิธีการ  โดย   ดิ๊พ  บอยสเก๊าท์ พิธีกรงานแต่ง ขอดูแลทุกคู่รัก  ด้วยหัวใจ  ด้วยอุปกรณ์ที่ทรงคุณค่าและมีความสวยงามตามหลักจารีตประเพณี ลำดับทุกขั้นตอนพิธี โดย พิธีกรงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงาน มืออาชีพ โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ รับจัดงานแต่งงาน พิธีเช้าหลั่งนำ้พระพุทธมนต์ 29,000 บาทรับจัดงานแต่งงาน พิธีเช้าครบทุกพิธี 39,000 บาทรับจัดงานแต่งงา พิธีเช้าครบทุกพิธี Premium + ตกแต่งสถานที่ + พานขันหมากเอกใหญ่ + เก้าอี้คริสตัลหน้าพิธี 49,000 บาทรับจัดงานแต่งงาน พิธีเช้าครบทุกพิธี Gold + ชุดเบญจรงค์ถวายพระ + เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม 50 ตัว + เต็นท์ + New Backdrop 58,000 บาทรับจัดงานแต่งงาน พิธีเช้าครบทุกพิธี Luxury + อาหารบุฟเฟ่ต์ 50 ท่าน  + ขันหมากเอกใบตองสด 88,000Package งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส Premium 49,000 บาทPackage งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส Gold 99,000 บาทPackage งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส Grand Luxury 179,000 บาท ++++  พรีเซนท์เทชั่นhttps://youtu.be/kdlB2gyl36c Link ดวาน์โหลด รายละเอียดงาน PDF https://drive.google.com/drive/folders/18MkjmNeDUQ7s_aggf5wqbXCym7IoDPG5?usp=sharing Link ดวาน์โหลด รูปภาพงาน https://drive.google.com/drive/folders/15mZZq3ApRNuK_0S9H5AlHacZwnd4teZP?usp=sharing สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมFACEBOOK https://www.facebook.com/livaliwedding/LINE. @livaliweddingWEBSITE. http://www.livaliwedding.com/Mobile 0888744499,0979565144ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน ที่คงคุณค่าความเป็นไทยได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามและล้ำค่า คู่ควรในวันมงคลสมรสของทุกคู่บ่าวสาว และจะตราตรึงในหัวใจตราบนานเท่านาน รายละเอียดแพ็คเกจ รับจัดงานแต่งงาน บนเว็บไซต์ http://www.livaliwedding.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html ตัวอย่างวีดีโอผลงานhttps://youtu.be/wlOPQ2fVJEshttps://youtu.be/lU-g0yjz6fYhttps://youtu.be/QLpzrWPowpchttps://youtu.be/_DIDNZOKyhohttps://youtu.be/HRZcdSXwS-ghttps://youtu.be/Ss3XE-YpqHU รายละเอียดแพ็คเกจงาน PDF https://drive.google.com/file/d/16TA3fq5GwKjVgfsx1pVm1dwqcRyWdxat/view?usp=drivesdk https://docs.google.com/presentation/d/1mzfMQqakh1jDJug9SH1cI1VJYXcZNeK2MpJg8j9PfL8/edit?usp=sharing


#18
ร้านเพชร สยามเพชร พร้อมจัดจำหน่ายแหวนหมั้นเพชรแหวนเพชรแหวนหมั้นเพชรแหวนเพชรสร้อยคอเพชรกำไลเพชรต่างหูเพชรจี้เพชรร้านเพชรแหวนเพชรแหวนหมั้นเพชรแหวนหมั้นเพชรแหวนเพชรร้านเพชร เจียระไนอย่างประณีตโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ เครื่องประดับเพชรร้านเพชรแหวนหมั้นเพชรแหวนเพชร แหวนเพชรแต่งงาน ร้านเพชรแหวนเพชรแหวนหมั้นเพชรต่างหูเพชรสร้อยคอเพชรกำไลเพชรร้านเพชร เราได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นเวลานาน ✪ มาตรฐาน เพชรใบเซอร์GIA ✪ เพชรแท้ ✪ ให้คำปรึกษาเรื่องเพชร ✪ บริการหลังการขาย ร้านเพชร สยามเพชรดีไซน์ทันสมัย งานฝีมือประณีต ร้านเพชรสยามเพชรยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับ แหวนหมั้นเพชรแหวนเพชร อย่าลืมพบกันที่ร้านเพชร สยามเพชร
#19
ขายโรงงานทดสอบโลหะเหล็ก  ขายโรงงานเหล็กพร้อมเครื่องจักร-บ้านปึก ขายโรงงานเหล็กอำเภอเมืองชลบุรี

  ขายโรงงานเหล็กอำเภอเมืองชลบุรี

ขายโรงงานทดสอบโลหะเหล็ก ขายพร้อมเครื่องจักร 265ตรว ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี พร้อมอาคาร2ชั้น ห้องประชุม และ ห้องพักส่วนตัว
ขายโรงงานเหล็ก ทดสอบโลหะ ขายพร้อมเครื่องจักร 265ตรว ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี พร้อมอาคาร2ชั้น ห้องประชุม และ ห้องพักส่วนตัว มีดาดฟ้าขนาดกว้าง ห้องวางเครื่องจักร และ ห้องทำงาน

พื้นที่ 265 ตรว. พื้นที่ใช้สอย 546 ตรม.
เป็นอาคาร 2 ชั้น
ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องวางเครื่องจักร และ ห้องทำงาน
ชั้นบน แบ่งป็นห้องประชุม และ ห้องพักส่วนตัว และ มีดาดฟ้าขนาดกว้าง

ทำเลที่ตั้ง ถนน มิตรสัมพันธ์ ตำบล บ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

https://maps.app.goo.gl/yJxBxiU6J8CZhZE57?g_st=il
 ขายโรงงานเหล็กพร้อมเครื่องจักร-ชลบุรี ราคาขาย 22,000,000 บาท
(เหลือ 19.7 ล. ราคานี้ภายใน 31 ส.ค 2567 นี้เท่านั้นค่ะ)รายละเอียดเพิ่มเติม
https://kaaiduan.com/ขายโรงงาน/ขายโรงงานเหล็ก-ทดสอบโลห/


สนใจแอดไอดีไลน์ หรือโทร 092-9981-222 คุณจิราเอเจนท์.

คียเวร์ด
ขายโรงงานเหล็ก-ทดสอบโลหะ-เมืองชลบุรี, ขายโรงงานเหล็กเมืองชลบุรี,ขายโรงงานเหล็กเทดสอบโลหะอำเภอเมืองชลบุรี, ขายโรงงานทดสอบโลหะบ้านปึก-ชลบุรี, ขายโรงงานเหล็กพร้อมเครื่องจักร-ชลบุรี,ขายโรงงานเหล็ก-อำเภอเมืองชลบุรี-พร้อมอาคาร2ชั้น,ขายโรงงานเหล็กพร้อมที่ดิน265ตรว-เมืองชลบุรี, ขายโรงงานเหล็กชลบุรี-พร้อมอาคาร-ห้องประชุม-ห้องพักส่วนตัว,
 
#20
การผ่าตัดดึงหน้าคือการทำศัลยกรรมเพื่อยกกระชับกล้ามเนื้อและไขมันใต้ผิวหนังให้กลับไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม และตัดผิวหนังส่วนเกินเพื่อให้ใบหน้ากระชับและเรียบเนียนขึ้น ซึ่งการศัลยกรรมดึงหน้าจะช่วยคืนความอ่อนเยาว์ ดูเป็นธรรมชาติ โดยจะช่วยลดริ้วรอย ความหย่อนคล้อยของใบหน้า ด้วยเทคนิคการผ่าตัดในปัจจุบันที่ทันสมัย ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ ฟื้นตัวไวและอยู่ได้นาน